Polityka prywatno?ci

POLITYKA PRYWATNO?CI

 1. Kto jest administratorem danych osobowych www.zkaloriami.pl?

Administratorem danych osobowych strony www.zkaloriami.pl, zwanej dalej Administratorem, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecze?stwa Twoim danym osobowym jest Magdalena Czyrynda-Koleda, prowadz?ca dzia?alno?? gospodarcz? pod nazw? “Z kaloriami na pie?ku” Magdalena Czyrynda-Koleda, ul. Ponarska 7/13, 03-890 Warszawa, NIP: 543-206-51-50 oraz Monika Stromkie-Z?omaniec, prowadz?ca dzia?alno?? gospodarcz? pod nazw? “Z kaloriami na pie?ku” Monika Stromkie-Z?omaniec, ul. Przydro?na 31c/1, Warszawa, NIP: 9222849172. Kontakt z administratorem jest mo?liwy pod adresem e-mail: kontakt@zkaloriami.pl.

Wykorzystujemy nast?puj?ce narz?dzia:

 • Google Analytics – dzi?ki, któremu zbieramy informacje na temat Twoich odwiedzin strony i wiemy, m.in.: jakie podstrony s? pod?wietlane, ile czasu na nich sp?dzasz oraz , które ciesz? si? najwi?kszym zainteresowaniem. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies firmy Google  LLC dotycz?ce us?ugi Google Analytics. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urz?dzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i ?wiadczenia innych us?ug zwi?zanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google mo?e równie? przekazywa? te informacje osobom trzecim, je?eli b?dzie zobowi?zana to uczyni? na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj? takie informacje w imieniu Google.
 • Social media – zapewniamy mo?liwo?? korzystania z funkcji spo?ecznio?ciowych, takich jak udost?pnianie tre?ci w serwisach spo?eczno?ciowych, Korzystanie z tych funkcji mo?e wi?za? si? z wykorzystywaniem plików cookies  administratorów serwisów spo?eczno?ciowych takich jak Facebook,  Instagram czy Pinterest.
 • Facebook Pixel – wykorzystujemy narz?dzia marketingowe, takie jak Facebook Pixel, w celu kierowania do Ciebie spersonalizowanej reklamy w serwisie Facebook. Wi??e si? to z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook

 

Zapisuj?c si? do newslettera czy pisz?c do nas maila, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Z swojej strony gwarantujemy Ci, ?e Twoje dane pozostan? poufne, bezpieczne i nie zostan? udost?pnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyra?nej zgody. Przetwarzanie danych osobowych powierzamy tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom ?wiadcz?cym us?ugi zwi?zane z przetwarzaniem danych osobowych.

Je?eli nie zgadzasz si? na umieszczanie na swoim urz?dzeniu plików cookies mo?esz zablokowa? ich umieszczenie odpowiednio konfiguruj?c swoja przegl?dark? internetow?. Informacje jak to zrobi? znajdziesz w plikach pomocy swojej przegl?darki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie mo?emy zagwarantowa? poprawnego dzia?ania www.zkaloriami.pl.

Je?li za? wyra?asz zgod? na umieszczanie na swoim urz?dzeniu plików cookies Google, ale po zako?czeniu odwiedzin na www.zkaloriami.pl chcia?aby?/-by? je skasowa?, mo?esz to zrobi? bez ryzyka a informacj? o tym jak to zrobi? znajdziesz w plikach pomocy swojej przegl?darki internetowej.

 

DANE OSOBOWE

Administrator danych osobowych jest wskazany na pocz?tku dokumentu. U?ytkownik mo?e przekazywa? swoje dane osobowe Administratorowi za pomoc? formularzy dost?pnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane s? w celu przesy?ania U?ytkownikowi newslettera.

Administrator gwarantuje poufno?? wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezb?dne do podj?cia przez U?ytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. Administrator nie udost?pnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane osobowe s? gromadzone z nale?yt? staranno?ci? i odpowiednio chronione przed dost?pem do nich przez osoby do tego nieupowa?nione.

U?ytkownikowi przys?uguj? nast?puj?ce uprawnienia:

 • prawo do ??dania dost?pu do swoich danych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofni?cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w okre?lonym celu, je?eli U?ytkownik uprzednio tak? zgod? wyrazi?;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantuj? stosowanie odpowiednich ?rodków ochrony i bezpiecze?stwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Administrator informuje niniejszym U?ytkownika, ?e powierza przetwarzanie danych osobowych nast?puj?cym podmiotom:

 • UAB MailerLite, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, s?u??cego do przesy?ania newslettera.
 • Google Inc. z siedzib? w Mountain View (CA, USA ) – w celu logowania, prowadzenia statystyk i tworzenia spersonalizowanej reklamy

 

CELE I CZYNNO?CI PRZETWARZANIA

 • Kontakt e-mailowy. Kontaktuj?c si? z nami za po?rednictwem poczty elektronicznej, w tym równie? przesy?aj?c zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomo?ci. Ponadto, w tre?ci wiadomo?ci mo?esz zawrze? równie? inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb?dne, by nawi?za? kontakt.
 • Newsletter. Je?eli chcesz zapisa? si? do newslettera, musisz przekaza? nam swój adres e-mail za po?rednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb?dne, by zapisa? si? do newslettera. Dane b?d? przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba ?e wcze?niej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usuni?cie Twoich danych z bazy. W ka?dej chwili mo?esz sprostowa? swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak równie? za??da? ich usuni?cia, rezygnuj?c z otrzymywania newslettera. Przys?uguje Ci równie? prawo do przenoszenia danych.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ?LEDZ?CE

 

Strona www.zkaloriami.pl podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje technologi? cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urz?dzeniu, które mog? by? odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies w?asne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Wszytko po to, by rozpozna? Ciebie i dostosowa? zkaloriami.pl do Twoich potrzeb.

Strona www.zkaloriami.pl wykorzystuje cookies mi?dzy innymi do zapami?tywania Twoich preferencji wy?wietlania zkaloriami.pl oraz tworzenia statystyk i raportów ogl?dalno?ci funkcjonowania www.zkaloriami.pl

Podczas pierwszej wizyty na stronie wy?wietlana jest informacja na temat wykorzystywania plików cookies. Zawsze mo?esz zmieni? ustawienia cookies z poziomu swojej przegl?darki albo w ogóle usun?? pliki cookies. W menu pomocniczym swojej przegl?darki internetowej znajdziesz wyja?nienia dotycz?ce zmiany ustawie? cookies.

Cookies podmiotów trzecich

Strona www.zkaloriami.pl podobnie jak wi?kszo?? stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wi??e si? z wykorzystywaniem plików cookies pochodz?cych od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zosta?o opisane poni?ej.

 • Piksel Facebooka – w celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka s? anonimowe, czyli nie pozwalaj? nam na identyfikacj? konkretnej osoby. Wiemy jedynie, jakie dzia?ania podejmujesz w ramach mojej strony.
 • Google Analitycs– w celu analizy statystyk strony. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje s? najcz??ciej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 

ZMIANA POLITYKI BEZPIECZE?STWA

 

Strona www.zkaloriami.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatno?ci, o ile b?dzie wymaga? tego obowi?zuj?ce prawo. Obowi?zuj?cy zapis polityki prywatno?ci zawsze b?dzie dost?pny pod adresem https://zkaloriami.pl/polityka-prywatnosci/

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pyta? b?d? w?tpliwo?ci co do polityki prywatno?ci i bezpiecze?stwa Twoich danych osobowych zach?camy do kontaktu pod e-mailem kontakt@zkaloriami.pl