O nas

NAJWA?NIEJSZA DECYZJA

?cie?ka kariery

CZAS NA ZMIANY

Za nami lata studiw, prawie 10 lat do?wiadczenia w pracy z pacjentami i mnstwo skonsultowanych tekstw. Obie by?y?my zm?czone prac? w firmie, jednak ba?y?my si? samodzielnie wyp?yn?? na g??bok? wod?. Wiedzia?y?my, ?e mamy ciekawe pomys?y na szkolenia, warsztaty i programy edukacyjne, ale ucieka?y nam przez palce. Pacjenci nas cenili, coraz wi?cej trafia?o tych z polecenia, co dawa?o ogromn? satysfakcj?. W lato 2017 roku wpad?y?my na pomys? stworzenia czego? swojego a w?a?ciwie wsplnego tak powsta? FB Z kaloriami na pie?ku, gdzie publikowa?y?my infografiki zwi?zane z tematami ?ywieniowymi. W ten sposb chcia?y?my si? wyr?ni?, ale te? pokaza? odbiorcom jak w prosty, przyst?pny i nowoczesny sposb mo?na przekaza? cenne informacje. Jednak z braku czasu (obie pracowa?y?my na etacie) FB coraz bardziej zaniedbywa?y?my. I nast?pi? prze?om. Latem 2018 roku uzna?y?my, ?e ruszamy na ca?ego, zak?adamy firm? i rozwijamy nasze kalorie.

INDYWIDUALNE PODEJ?CIE

Do ka?dego pacjenta podchodzimy indywidualnie. W zmianie nawykw ?ywieniowych podopiecznych stosujemy zasad? ma?ych krokw. T?umaczymy, argumentujemy i udowadniamy, dlaczego dieta powinna wygl?da? tak a nie inaczej. S?uchamy drugiej strony i staramy si? wyj?? naprzeciw jej oczekiwaniem. Co to oznacza ? Je?li pacjent nie lubi gotowa? lub nie ma na to czasu to rozpisujemy w diecie proste dania z u?yciem gotowych p?produktw, aby u?atwi? mu ?ycie. Kiedy podopieczny co niedziel? dotychczas jada? obiad u te?ciowej to nie psujemy jego relacji rodzinnych nakazuj?c rezygnacj? ze spotka?, tylko wsplnie ustalamy strategi? dzia?ania, aby nie zaprzepa?ci? diety odchudzaj?cej. Ma by? wilk syty i owca ca?a ;)
Naprawd? jeste?my elastyczne, naszym celem jest poprawianie Twoich nawykw ?ywieniowych, po to aby? lepiej si? czu?, by? zdrowszy i ?wiadomy swoich wyborw. Nie b?dziemy wysy?a? Ci? na drugi koniec miasta po ekologiczny jarmu? czy zmusza? do codziennego jedzenia zdrowej owsianki, chyba ?e bardzo chcesz. Z nami poznasz inne ni? dotychczas znaczenie s?owa dieta . Z nami b?dzie smacznie, prosto i przyjemnie.

Magdalena Czyrynda-Koleda

do?wiadczenie

Wykszta?cenie

Uko?czy?a z wyr?nieniem studia magisterskie na wydziale Nauk o ?ywieniu Cz?owieka i Konsumpcji, o specjalizacji Dietetyka w Szkole G?wnej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest rwnie? absolwentk? Szko?y Wy?szej Psychologii Spo?ecznej na kierunku Psychodietetyka.

Do?wiadczenie

Dietetyk z 10-letnim do?wiadczeniem, ktry czerpie inspiracje od swoich pacjentw. Stara si? zrozumie? ich oczekiwania oraz potrzeby, jednocze?nie motywuj?c do pracy, w celu osi?gni?cia za?o?onego celu. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicz?c w szkoleniach i konferencjach naukowych oraz prowadz?c webinary i czaty na ?ywo. Autorka wielu artyku?w o tematyce ?ywieniowej. Regularnie pisz?ca do magazynu “Chcemy by? Rodzicami”. Udziela licznych konsultacji w telewizji, prasie, portalach internetowych i radio (m. in. Pytanie na ?niadanie, Superstacja, natemat.pl ,mamadu.pl, Radiowa Czwrka, Polskie Radio Dzieciom).

Wsp?autorka ksi??ek wydawnictwa RM Dieta w ci??y. Zdrowe przepisy na 9 miesi?cy i ?ywienie dziecka w pierwszym roku ?ycia- niezb?dniki dla przysz?ych i ?wie?o upieczonych mam.

Specjalizacja

?ywieniowym wsparciem obejmuje przede wszystkim osoby zmagaj?ce si? z nadwag?, oty?o?ci?, PCOS, insulinooporno?ci?, chorob? Hashimoto czy zaburzeniami od?ywiania. Zaprawiona w boju o w?asne potomstwo, wie jak wa?na jest rola diety w momencie starania si? o dziecko, jak rwnie? w trakcie ci??y i podczas karmienia piersi?. W zwi?zku z tym od kilku lat pracuje z kobietami oraz parami borykaj?cymi si? z problemem niep?odno?ci.

———————————————–

Wyznaje zasad?, ?e ma?e zmiany w d?u?szej perspektywie prowadz? do du?ych, d?ugo oczekiwanych efektw. Najwa?niejsze to zrozumie? potrzeby Pacjenta i by? dla Niego ?ywieniowym drogowskazem na ka?dym etapie diety.

Prywatnie mama 5- latka, mi?o?nika poci?gw, makaronw i plackw z cukinii.

Monika Stromkie-Z?omaniec

?cie?ka kariery

Wykszta?cenie

Uko?czy?a dietetyk? na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i podyplomowe studia z zakresu ?ywienia i wspomagania dietetycznego w sporcie (AWF w Warszawie).

Do?wiadczenie

Pracuje z pacjentami od 7 lat, do?wiadczenie zdoby?a w warszawskich szpitalach i poradniach dietetycznych. Ci?gle poszerza swoj? wiedz? uczestnicz?c w szkoleniach, webinarach i konferencjach naukowych. Jest autork? wielu artyku?w z zakresu zdrowego od?ywiania, udziela licznych konsultacji w telewizji, prasie, portalach internetowych i radio (m. in. Pytanie na ?niadanie, Dzie? dobry TVN, Gazeta Wyborcza, mamadu.pl, Radiowa Trjka, Czwrka).

Wsp?autorka ksi??ek wydawnictwa RM Dieta w ci??y. Zdrowe przepisy na 9 miesi?cy i ?ywienie dziecka w pierwszym roku ?ycia- niezb?dniki dla przysz?ych i ?wie?o upieczonych mam.

Specjalizacja

Pomaga pacjentom zmieni? nawyki ?ywieniowe oraz trwale schudn??. Zajmuje si? tak?e osobami ze schorzeniami endokrynologicznymi (w tym Hashimoto, insulinooporno??) i chorobami dietozale?ymi (mi?dzy innymi nietolerancje i alergie pokarmowe).

—————————————

Do ka?dego pacjenta podchodzi indywidualnie, chc?c spe?ni? jego oczekiwania. Zaproponowany sposb ?ywienia ma by? przyjemno?ci? a nie udr?k?, dlatego uwa?nie analizuje dotychczasowy jad?ospis i preferencje smakowe pacjenta.

Prywatnie mama 9cio latka, pasjonata kefiru, oliwek i owsianki.

Kontakt w Social media

Skontaktuj si? z nami

Zapraszamy do gabinetu dietetycznego w centrum Warszawy,
ktry znajduje si? niedaleko Hotelu Marriott i Dworca Centralnego.
adres: Warszawa, ul. Emilii Plater 25 m 4

Monika: 604 724 777Magdalena: 602 197 645